Dodatkowe 1000zł dla pracownika! Właśnie ruszyło, trzeba złożyć wniosek

Wiadomości

Na mocy decyzji Rady Ministrów został zatwierdzony program dodatku motywacyjnego, który przewiduje przekazanie dodatkowych środków wybranym pracownikom. Od 1 lipca będzie można otrzymać dodatkowe 1000 złotych miesięcznie do regularnej pensji.

Polski rząd wprowadza motywacyjny dodatek w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie dla pracowników sektora publicznego związanego z opieką i pomocą społeczną.

Decyzja ta została podjęta podczas posiedzenia Rady Ministrów, na którym przyjęto kilka kluczowych uchwał. W wyniku tego tysiące osób zatrudnionych m.in. w różnych jednostkach pomocy społecznej otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe.

Wypłaty rozpoczną się w lipcu 2024 roku. Przyjrzyjmy się, kto może liczyć na to wsparcie i jakie są szczegóły programu. Program ten będzie realizowany aż do 2027 roku. Jakie są kryteria uzyskania tego dodatku?

Wypłata 1000 zł brutto dodatku motywacyjnego miesięcznie (pierwsze wypłaty w lipcu 2024 r.) potrwa do końca 2027 r. Istniały obawy, że dodatek ten będzie miał krótszy okres finansowania. Na szczęście się nie potwierdziły. Podstawą wypłaty 1000 zł są uchwały Rady Ministrów.

Dodatek motywacyjny to kompleksowy system wsparcia finansowego, który obejmuje cztery osobne uchwały, z każdą z nich związane jest specjalne wsparcie dla określonych grup zawodowych.

Program ten został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i został formalnie zatwierdzony przez Radę Ministrów 24 czerwca, wchodząc w życie dzień później, czyli 25 czerwca. Wypłaty pieniędzy mogą rozpocząć się już od 1 lipca bieżącego roku.

Program obejmuje cztery osobne uchwały, które określają szczegółowo, kto może otrzymać dodatek motywacyjny wśród pracowników zatrudnionych na umowie o pracę w jednostkach organizacyjnych i instytucjach. Są nimi pracownicy:

pomocy społecznej, samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej zawodowej (lub prowadzącym rodzinny dom dziecka), asystenci rodzinni,koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,zatrudnieni do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych (w rodzinnych domach dziecka), regionalnych placówek opiekuńczych i interwencyjnych, placówek wsparcia dziennego i ośrodków adopcyjnych

Dodatkowy dodatek przysługuje również pracownikom zatrudnionym na niepełny etat we wszystkich instytucjach i podmiotach objętych programem, przy czym jego wysokość jest proporcjonalna do przepracowanego czasu.

Samorządy, które zatrudniają uprawnionych do dodatkowego świadczenia pracowników, składają wnioski o środki finansowe z budżetu państwa. Sami pracownicy nie muszą składać indywidualnych wniosków.

Szacuje się, że w ramach pierwszej uchwały programowej, obejmującej pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w samorządowych żłobkach, klubach dziecięcych i przy opiekunach dziennych, realizacja programu w latach 2024-2027 wyniesie około 2 miliardów złotych.

Pracownicy jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach drugiej uchwały, obejmującej asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych zatrudnionych do wsparcia rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, będą korzystać z programu, który pochłonie około 1,1 miliarda złotych w wymienionym okresie.

Trzecia uchwała dotycząca dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, na lata 2024-2027, przewiduje przeznaczenie około 157 milionów złotych na ten cel.

Natomiast czwarta uchwała, która wspiera dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3, przewiduje największy budżet w wysokości około 6,7 miliarda złotych.

Wkrótce więcej informacji.